Podmienky

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Túto webovú stránku prevádzkuje www.salole.store Pojmy “my”, “nás” a “náš” na celej stránke odkazujú na www.salole.store ponúka túto webovú stránku vrátane všetkých informácií, nástrojov a služieb dostupných na tejto stránke , vy, používateľ, pod podmienkou, že akceptujete všetky tu uvedené podmienky a upozornenia.

Návštevou našej stránky a/alebo nákupom čohokoľvek od nás sa zapájate do našej "Služby" a súhlasíte s tým, že budete viazaní nasledujúcimi podmienkami ("Podmienky služby", "Podmienky") vrátane dodatočných zmluvných podmienok uvedených v tento dokument a/alebo dostupné prostredníctvom hypertextového odkazu. Tieto zmluvné podmienky sa vzťahujú na všetkých používateľov stránky, vrátane, ale nie výlučne, používateľov, ktorí sú prehliadačmi, predajcami, zákazníkmi, predajcami a/alebo prispievateľmi k obsahu.

Pred vstupom na našu webovú stránku alebo jej používaním si pozorne prečítajte tieto Podmienky používania. Vstupom na ktorúkoľvek časť webovej stránky alebo jej používaním súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito Podmienkami poskytovania služby. Ak nesúhlasíte so všetkými podmienkami tejto zmluvy, nesmiete pristupovať na webovú stránku ani používať žiadne služby. Ak sa tieto Zmluvné podmienky považujú za ponuku, prijatie je výslovne obmedzené na tieto Zmluvné podmienky.

Akékoľvek nové funkcie alebo nástroje pridané do aktuálneho obchodu sú tiež predmetom zmluvných podmienok. Najnovšiu verziu Zmluvných podmienok si môžete kedykoľvek prečítať na tejto stránke. Vyhradzujeme si právo aktualizovať, zmeniť alebo nahradiť ktorúkoľvek časť týchto Podmienok poskytovania služieb zverejnením aktualizácií a/alebo zmien na našej webovej stránke. Je vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať zmeny na tejto stránke. Vaše ďalšie používanie webovej stránky alebo prístup k nej po zverejnení akýchkoľvek zmien predstavuje súhlas s týmito zmenami.

ODDIEL 1 – PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU

Súhlasom s týmito zmluvnými podmienkami vyhlasujete, že ste plnoletý v krajine svojho bydliska alebo že ste plnoletý v krajine bydliska, a že ste súhlasili s tým, aby niekto z vašich maloletých mohol používať tento web.
Naše produkty nesmiete používať na žiadne nezákonné alebo neoprávnené účely a používaním Služby nesmiete porušovať žiadne zákony vo vašej jurisdikcii (vrátane, ale nie výlučne, zákonov o autorských právach).
Nesmiete prenášať žiadne červy, vírusy ani žiadny kód deštruktívnej povahy.
Porušenie alebo porušenie ktorejkoľvek z Podmienok bude mať za následok okamžité ukončenie Služieb.

2. ČASŤ - VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Vyhradzujeme si právo odmietnuť službu komukoľvek z akéhokoľvek dôvodu a kedykoľvek.
Beriete na vedomie, že váš obsah (okrem informácií o kreditnej karte) môže byť prenášaný nezašifrovaný a môže zahŕňať (a) prenos cez rôzne siete; a b) zmeny na prispôsobenie a prispôsobenie technickým požiadavkám siete alebo spojovacích zariadení. Informácie o kreditnej karte sú pri prenose cez siete vždy šifrované.
Súhlasíte s tým, že bez nášho výslovného písomného súhlasu nebudete reprodukovať, duplikovať, kopírovať, predávať, ďalej predávať ani využívať žiadnu časť Služby, používanie Služby alebo prístup k Službe, ani žiadny kontakt na webovej stránke, prostredníctvom ktorej je služba poskytovaná.
Nadpisy použité v tejto zmluve sú zahrnuté len pre pohodlie a neobmedzujú ani inak neovplyvňujú tieto Podmienky.

ODDIEL 3 – PRESNOSŤ, ÚPLNOSŤ A VČASNOSŤ INFORMÁCIÍ

Nezodpovedáme za to, ak informácie uvedené na tejto webovej stránke nie sú presné, úplné alebo aktuálne. Materiál na tejto stránke je poskytovaný len pre všeobecnú informáciu a nemal by sa spoliehať ani používať ako jediný základ pre prijímanie akýchkoľvek rozhodnutí bez konzultácie s primárnymi, presnejšími, úplnejšími alebo aktuálnymi zdrojmi informácií. Akékoľvek spoliehanie sa na materiály na tejto stránke je na vaše vlastné riziko.
Táto stránka môže obsahovať niektoré historické informácie. Historické informácie nie sú nevyhnutne aktuálne a poskytujú sa len na informačné účely. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť obsah tejto stránky, ale nemáme povinnosť aktualizovať žiadne informácie na našej stránke. Súhlasíte s tým, že je vašou zodpovednosťou sledovať zmeny na našej stránke.

ČASŤ 4 – SERVIS A ÚPRAVY CIEN

Ceny našich produktov sa môžu zmeniť bez upozornenia.
Vyhradzujeme si právo kedykoľvek bez upozornenia upraviť alebo ukončiť službu (alebo akúkoľvek jej časť alebo obsah).
Nenesieme voči vám ani žiadnej tretej strane zodpovednosť za akúkoľvek úpravu, zmenu ceny, pozastavenie alebo ukončenie služby.

ČASŤ 5 – PRODUKTY ALEBO SLUŽBY (ak je to možné)

Určité produkty alebo služby môžu byť dostupné iba online prostredníctvom webovej stránky. Tieto produkty alebo služby môžu byť obmedzené čo do množstva a sú vratné alebo vymeniteľné iba v súlade s našimi Zásadami vrátenia.
Vyvinuli sme maximálne úsilie, aby sme čo najpresnejšie zobrazovali farby a fotografie našich produktov, ktoré sa objavujú v predajni. Nemôžeme zaručiť, že farebné zobrazenie akéhokoľvek počítačového monitora bude presné.
Vyhradzujeme si právo, ale nie sme povinní, obmedziť predaj našich produktov alebo služieb na akúkoľvek osobu, geografickú oblasť alebo jurisdikciu. Toto právo môžeme uplatniť v jednotlivých prípadoch. Vyhradzujeme si právo obmedziť množstvo produktov alebo služieb, ktoré ponúkame. Všetky popisy produktov alebo ceny produktov sa môžu kedykoľvek bez upozornenia zmeniť podľa vlastného uváženia. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek ukončiť výrobu akéhokoľvek produktu. Akákoľvek ponuka akéhokoľvek produktu alebo služby uskutočnená na tejto stránke je neplatná tam, kde je zakázaná.
Nezaručujeme, že kvalita akýchkoľvek produktov, služieb, informácií alebo iných materiálov zakúpených alebo získaných vami splní vaše očakávania, ani že budú opravené akékoľvek chyby v Službe.

ODDIEL 6 – PRESNOSŤ FAKTURAČNÝCH ÚDAJOV A ÚČTU

Vyhradzujeme si právo odmietnuť akúkoľvek objednávku zadanú u nás. Na základe vlastného uváženia môžeme obmedziť alebo zrušiť množstvá zakúpené na osobu, domácnosť alebo objednávku. Tieto obmedzenia môžu zahŕňať objednávky zadané prostredníctvom rovnakého zákazníckeho účtu alebo pod rovnakým zákazníckym účtom, rovnakou kreditnou kartou a/alebo objednávky s použitím rovnakej fakturačnej a/alebo dodacej adresy. V prípade, že objednávku zmeníme alebo ju zrušíme, môžeme sa vás pokúsiť upozorniť kontaktovaním e-mailovej adresy a / alebo fakturačnej adresy / telefónneho čísla, ktoré ste uviedli v čase zadania objednávky. Vyhradzujeme si právo obmedziť alebo zakázať objednávky, o ktorých sa domnievame, že ich zadávajú predajcovia, predajcovia alebo distribútori.

Súhlasíte s tým, že pri všetkých nákupoch uskutočnených v našom obchode poskytnete aktuálne, úplné a presné informácie o nákupe a účte. Súhlasíte s okamžitou aktualizáciou vášho účtu a ďalších informácií vrátane vašej e-mailovej adresy a čísel kreditných kariet a dátumov vypršania platnosti, aby sme mohli dokončiť vaše transakcie a v prípade potreby vás kontaktovať.

Viac informácií nájdete v našich Zásadách vrátenia tovaru.

ČASŤ 7 – VOLITEĽNÉ NÁSTROJE

Môžeme vám poskytnúť prístup k nástrojom tretích strán, ktoré nemonitorujeme a nemáme nad nimi kontrolu ani vstup.
Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že poskytujeme prístup k takýmto nástrojom „tak, ako sú“ a „ako sú dostupné“ bez záruk, vyhlásení alebo podmienok akéhokoľvek druhu a bez schválenia akéhokoľvek druhu. Neprijímame žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu alebo súvisiacu s používaním voliteľných nástrojov tretích strán.
Akékoľvek použitie akýchkoľvek voliteľných nástrojov ponúkaných prostredníctvom webovej stránky je výlučne na vaše vlastné riziko a uváženie. Mali by ste sa uistiť, že ste oboznámení s podmienkami, za ktorých sú nástroje poskytované príslušnými dodávateľmi tretích strán, a súhlasíte s nimi.
V budúcnosti môžeme prostredníctvom webovej stránky ponúkať aj nové služby a/alebo funkcie (vrátane poskytovania nových nástrojov a zdrojov). Tieto nové funkcie a/alebo služby sa tiež riadia týmito Zmluvnými podmienkami.

ODDIEL 8 – ODKAZY NA TRETIE STRANY

Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostredníctvom našej Služby môžu zahŕňať materiál od tretích strán.
Odkazy tretích strán na tejto stránke vás môžu nasmerovať na stránky tretích strán, ktoré nie sú s nami pridružené. Nie sme zodpovední za skúmanie alebo hodnotenie obsahu alebo presnosti a nezaručujeme a nebudeme niesť žiadnu zodpovednosť ani zodpovednosť za akýkoľvek materiál alebo webové stránky tretích strán alebo za akýkoľvek iný materiál, produkty alebo služby tretích strán.
Nezodpovedáme za žiadne škody alebo škody súvisiace s nákupom alebo používaním tovaru, služieb, zdrojov, obsahu alebo akýmikoľvek inými transakciami uskutočnenými v súvislosti so stránkami tretích strán. Pred zapojením sa do akejkoľvek transakcie si pozorne prečítajte a pochopte zásady a postupy tretích strán. Sťažnosti, nároky, obavy alebo otázky týkajúce sa produktov tretích strán by mali byť smerované na tretiu stranu.

ODDIEL 9 – KOMENTÁRE UŽÍVATEĽOV, SPÄTNÁ VÄZBA A INÉ PRÍSPEVKY

Ak na našu žiadosť pošlete určité príspevky (napríklad príspevky do súťaže) alebo bez našej žiadosti, budete nám posielať kreatívne nápady, návrhy, návrhy, plány alebo iné materiály, či už online, e-mailom, poštou alebo inak ( spoločne „komentáre“) súhlasíte s tým, že môžeme kedykoľvek a bez obmedzenia upravovať, kopírovať, publikovať, distribuovať, prekladať a inak používať v akomkoľvek médiu akékoľvek komentáre, ktoré nám odošlete. Nie sme a nebudeme povinní (1) zachovávať dôvernosť akýchkoľvek komentárov; (2) zaplatiť náhradu za akékoľvek pripomienky; alebo (3) odpovedať na akékoľvek komentáre.
Môžeme, ale nie sme povinní, monitorovať, upravovať alebo odstraňovať akýkoľvek obsah, ktorý podľa nášho vlastného uváženia považujeme za nezákonný, urážlivý, výhražný, hanlivý, hanlivý, pornografický, obscénny alebo inak nežiaduci alebo porušujúci duševné vlastníctvo akejkoľvek webovej stránky alebo týchto zmluvných podmienok.
Súhlasíte s tým, že vaše komentáre nebudú porušovať žiadne práva tretích strán, vrátane autorských práv, ochranných známok, súkromia, osobnosti alebo iných osobných alebo vlastníckych práv. Ďalej súhlasíte s tým, že vaše komentáre nebudú obsahovať urážlivý alebo inak nezákonný, urážlivý alebo obscénny materiál alebo obsahovať počítačové vírusy alebo iný škodlivý softvér, ktorý by mohol akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť prevádzku Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky. Nesmiete používať falošnú e-mailovú adresu, predstierať, že ste niekto iný ako vy, alebo inak zavádzať nás alebo tretie strany, pokiaľ ide o pôvod akýchkoľvek komentárov. Za všetky komentáre, ktoré uverejníte, a ich presnosť nesiete výhradnú zodpovednosť. Nenesieme žiadnu zodpovednosť a nezodpovedáme za žiadne komentáre zverejnené vami alebo tretími stranami.

ODDIEL 10 – OSOBNÉ ÚDAJE

Vaše odosielanie osobných údajov prostredníctvom obchodu podlieha našim Zásadám ochrany osobných údajov.

ODDIEL 11 – CHYBY, NEPRESNOSTI A VYNECHANIE

Občas sa na našej stránke alebo v Službe môžu objaviť informácie, ktoré obsahujú typografické chyby, nepresnosti alebo vynechané položky, ktoré sa môžu týkať popisov produktov, cien, propagačných akcií, ponúk, poplatkov za dopravu produktov, časov prepravy a dostupnosti. Vyhradzujeme si právo opraviť akékoľvek chyby, nepresnosti alebo opomenutia a zmeniť alebo aktualizovať informácie alebo zrušiť objednávky, ak sú akékoľvek informácie v Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej lokalite nepresné, a to kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia (vrátane po zadaní objednávky).
Nezaväzujeme sa aktualizovať, meniť alebo objasňovať informácie v Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej lokalite vrátane, bez obmedzenia, informácií o cenách, s výnimkou prípadov, keď to vyžaduje zákon. Žiadna konkrétna aktualizácia alebo dátum obnovenia aplikovaný na Službu alebo akúkoľvek súvisiacu webovú stránku by nemal naznačovať, že všetky informácie o Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej lokalite boli upravené alebo aktualizované.

ODDIEL 12 – ZAKÁZANÉ POUŽITIE

Okrem iných zákazov uvedených v podmienkach poskytovania služby nesmiete používať stránku ani jej obsah: (a) na akýkoľvek nezákonný účel; (b) podnecovanie iných, aby sa zapojili do akejkoľvek nezákonnej činnosti alebo sa na nej podieľali; (c) porušenie akéhokoľvek miestneho alebo medzinárodného práva, pravidla, zákona alebo nariadenia; (d) porušovať alebo porušovať naše práva duševného vlastníctva alebo práva duševného vlastníctva iných osôb; (e) obťažovať, zneužívať, urážať, ubližovať, očierňovať, ohovárať, diskreditovať, zastrašovať alebo diskriminovať na základe pohlavia, sexuálnej orientácie, náboženstva, etnickej príslušnosti, rasy, veku, národnostného pôvodu alebo zdravotného postihnutia; f) poskytovať nepravdivé alebo zavádzajúce informácie; (g) nahrávať alebo prenášať vírusy alebo akýkoľvek iný škodlivý kód, ktorý bude alebo môže byť použitý akýmkoľvek spôsobom ovplyvňujúcim funkčnosť alebo prevádzku Služby alebo akejkoľvek súvisiacej stránky, iných stránok alebo internetu; (h) zhromažďovanie alebo sledovanie osobných informácií o iných; (i) za spamovanie, phishing, lekáreň, pavúky, prehľadávanie alebo zoškrabovanie pod zámienkou; j) na akýkoľvek neslušný alebo nemorálny účel; alebo (k) zasahovať alebo obchádzať bezpečnostné prvky Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, iných webových stránok alebo internetu. Vyhradzujeme si právo ukončiť vaše používanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky z dôvodu porušenia niektorého zo zakázaných použití. alebo (k) zasahovať alebo obchádzať bezpečnostné prvky Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, iných webových stránok alebo internetu. Vyhradzujeme si právo ukončiť vaše používanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky z dôvodu porušenia niektorého zo zakázaných použití. alebo (k) zasahovať alebo obchádzať bezpečnostné prvky Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, iných webových stránok alebo internetu. Vyhradzujeme si právo ukončiť vaše používanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky z dôvodu porušenia niektorého zo zakázaných použití.

ODDIEL 13 – ODMIETNUTIE ZÁRUK; OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Nezaručujeme, neprehlasujeme ani nezaručujeme, že vaše používanie našich služieb bude neprerušované, včasné, bezpečné alebo bezchybné.
Nezaručujeme, že výsledky, ktoré možno dosiahnuť používaním služby, budú presné alebo spoľahlivé.
Súhlasíte s tým, že z času na čas môžeme odstrániť službu na dobu neurčitú alebo službu kedykoľvek zrušiť bez upozornenia.
Výslovne súhlasíte s tým, že používanie alebo nemožnosť používať službu je na vaše výhradné riziko. Služba a všetky produkty a služby, ktoré vám doručíme prostredníctvom služby, sú (okrem tých, ktoré sú nami výslovne poskytnuté) poskytované „tak, ako sú“ a „ako sú dostupné“ na použitie, bez akýchkoľvek vyhlásení, záruk alebo podmienok akéhokoľvek druhu, výslovných alebo implicitných. vrátane akýchkoľvek implicitných záruk alebo podmienok predajnosti, obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel, trvanlivosti, titulu a neporušenia.
prenesené alebo inak sprístupnené prostredníctvom Webovej stránky, a to aj po informovaní o ich možnostiach. Pretože niektoré štáty alebo jurisdikcie neumožňujú vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti za následné alebo náhodné škody, v takýchto štátoch alebo jurisdikciách bude naša zodpovednosť obmedzená na maximálny rozsah povolený zákonom.

ODDIEL 14 – ODŠKODNENIE

Súhlasíte s tým, že odškodníte, budete brániť a chrániť nás a našu materskú spoločnosť, dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, partnerov, úradníkov, riaditeľov, zástupcov, zmluvných partnerov, poskytovateľov licencií, poskytovateľov služieb, subdodávateľov, dodávateľov, stážistov a zamestnancov pred akýmkoľvek nárokom alebo žiadosťou, vrátane legitímnych poplatkov za právne zastupovanie , urobené akoukoľvek treťou stranou v dôsledku alebo v dôsledku vášho porušenia týchto Zmluvných podmienok alebo dokumentov, ktoré obsahujú odkazom, alebo vášho porušenia akéhokoľvek zákona alebo práv tretích strán.

ODDIEL 15 – ODDELITEĽNOSŤ

V prípade, že sa zistí, že niektoré ustanovenie týchto Podmienok používania je nezákonné, neplatné alebo nevymožiteľné, takéto ustanovenie bude napriek tomu vynútiteľné v najväčšom rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi a nevymožiteľná časť sa bude považovať za oddeliteľnú od týchto Podmienok používania, takéto ustanovenie nebude mať vplyv na platnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení.

ODDIEL 16 – UKONČENIE

Záväzky a záväzky zmluvných strán pred dátumom vypovedania zostanú v platnosti aj po ukončení tejto zmluvy na všetky účely.
Tieto Zmluvné podmienky budú naďalej platiť, kým ich neukončíte vy alebo my. Tieto Zmluvné podmienky môžete kedykoľvek ukončiť tým, že nám oznámite, že si už neželáte používať naše Služby alebo že už nepoužívate našu stránku.
Ak podľa nášho výhradného úsudku neuspejete alebo ak budeme mať podozrenie, že ste nedodržali akúkoľvek podmienku alebo ustanovenie týchto zmluvných podmienok, môžeme túto zmluvu kedykoľvek bez upozornenia ukončiť a vy budete naďalej zodpovední za všetky splatné sumy. do dátumu ukončenia vrátane; a/alebo vám preto môže odoprieť prístup k našim Službám (alebo akejkoľvek ich časti).

ODDIEL 17 – CELÁ ZMLUVA

Naše zlyhanie pri uplatňovaní alebo vymáhaní akéhokoľvek práva alebo ustanovenia týchto Podmienok poskytovania služieb nepredstavuje vzdanie sa takéhoto práva alebo ustanovenia.
Tieto podmienky poskytovania služby a akékoľvek pravidlá alebo prevádzkové pravidlá zverejnené nami na tejto stránke alebo v súvislosti so službou predstavujú úplnú dohodu a porozumenie medzi vami a nami a riadia vaše používanie služby, pričom nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce alebo súčasné dohody, oznámenia a návrhy. ústne alebo písomne ​​medzi vami a nami (vrátane, bez obmedzenia, akýchkoľvek predchádzajúcich verzií zmluvných podmienok).
Akékoľvek nejasnosti vo výklade týchto Podmienok používania nesmú byť interpretované v neprospech autora.

ODDIEL 18 – PLATNÉ PRÁVO

Tieto zmluvné podmienky a akékoľvek samostatné zmluvy, na základe ktorých vám poskytujeme služby, sa riadia a vykladajú v súlade s nemeckým právom.

ODDIEL 19 – ZMENY PODMIENOK SLUŽBY

Najnovšiu verziu podmienok poskytovania služby si môžete kedykoľvek prečítať na tejto stránke.
Vyhradzujeme si právo, podľa vlastného uváženia, aktualizovať, zmeniť alebo nahradiť ktorúkoľvek časť týchto Podmienok poskytovania služieb zverejnením aktualizácií a zmien na našej webovej stránke. Je vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať zmeny na našej webovej lokalite. Vaše ďalšie používanie alebo prístup k našej webovej lokalite alebo Službe po zverejnení akýchkoľvek zmien týchto Zmluvných podmienok predstavuje prijatie týchto zmien.

ODDIEL 20 – KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Otázky týkajúce sa Predpisov nám zašlite na adresu service.center.1@outlook.com .

Zákazníkom bude doprava účtovaná iba raz (vrátane vrátenia); Spotrebiteľovi nebude účtovaný poplatok za opätovné naskladnenie za vrátenie produktu.
Túto webovú stránku vlastní a prevádzkuje spoločnosť